Volební program pro období 2018 - 2022


=PRAVÁ VOLBA - DOBRÁ SPRÁVA PLZNĚ

Tvořme město společně – zastupitelé ve spolupráci s občany
KDU-ČSL chce:
 1. samosprávu, která hájí zájmy občanů a městskou správu, která jim slouží,
 2. jasné kompetence státní správy a samosprávy, odpovědnou práci úřadů,
 3. využití moderních forem komunikace k většímu zapojení občanů do správy města např. web www.tutaplzen.cz  a aplikace www.plznito.cz k omezování byrokratické zátěže občanů,
 4. otevřené, rychlé, průhledné a kontrolovatelné rozhodování,
 5. veřejnou kontrolu zakázek a zveřejňování smluv na portálu města,
 6. odborný aparát města a obvodů nezávislý na politických stranách,
 7. zkvalitnit koordinaci investic privátních investorů infrastruktury s investiční činností městských organizací,
 8. spolupráci s neziskovými i profesními organizacemi, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost,
 9. rozvíjet okrajové části Plzně jako jsou Nová Hospoda, Valcha, Výsluní, Malá Homolka a Radobyčice; tyto lokality nesmí být na okraji zájmu samosprávy Městského obvodu Plzeň 3 ani města Plzně.
 10. motivovat obyvatele Plzně, kteří zde dlouhodobě žijí, aby se staly OBČANY Plzně, kteří mají v Plzni trvalé bydliště. Město tím získá pro své občany další finanční prostředky podle zákona o rozpočtovém určení daní.

=PRAVÁ VOLBA - ROZUMNÉ HOSPODAŘENÍ

Řádně vedená dluhová služba a řádná správa městského majetku
KDU-ČSL chce:
 1. hospodaření Plzně postavit na vyrovnaných rozpočtech a plnění dluhové služby,
 2. využívat finanční zdroje z EU, státních fondů, i z programů Plzeňského kraje,
 3. hospodárnou práci magistrátu, ÚMO i městem zřízených či založených organizací,
 4. stanovit a zveřejnit rozsah a charakter majetku, který město Plzeň potřebuje pro plnění svých veřejných funkcí,
 5. zachovat majetkový vliv samosprávy města na rozsah a kvalitu základních služeb (výroba a rozvod pitné vody, výroba a rozvod tepla, veřejná doprava, likvidace komunálního a separovaného odpadu), které poskytují společnosti představujících přirozený technologický monopol jako Plzeňské městské dopravní podniky, Vodárna Plzeň, Plzeňská teplárenská a Čistá Plzeň,
 6. v návaznosti na nový Územní plán, schválený v roce 2016 a Strategický plán, schválený v roce 2018, rozvíjet Plzeň tak, aby se stala moderním městem s kvalitní infrastrukturou, vhodným pro bydlení, studium, zaměstnání i podnikání,
 7. otevřít prostor kasáren Světovar pro realizaci nového městského archivu a pro vybudování obytné zóny a parkovacího domu,
 8. zahájit jednání s vlastníky areálu kasáren Slovany o optimálním využití této plochy (cca 40 ha) v souladu s novým územním plánem,
 9. prosperitu Plzně založit na znalostní ekonomice; pokračovat v podpoře společných projektů financovaných z prostředků EU jak s jednotlivými fakultami ZČU, tak s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy,
 10. kvalitní kontrolu veřejných zakázek a nakládání s majetkem města.

=PRAVÁ VOLBA – PRO DOPRAVNÍ INVESTICE

Veřejné investice musí mít cíl – zklidněné město
KDU-ČSL chce:
 1. vytvářet podmínky pro státní investice do rekonstrukcí a rozvoje železniční (SŽDC) a silniční (ŘSD) infrastruktury,
 2. ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic realizovat do roku 2021 severovýchodní část městského okruhu (propojit Lochotín a Severní předměstí s centrem města novou trasou silnice I/20) nikoliv tzv. obchvatem Roudné, tj. od křižovatky Studentské a Plaské ulice, polem pod Mikulkou podél železniční trati od Třemošné, poté přes most nad Berounkou až k Jateční ulici,
 3. ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje realizovat do roku 2022 druhou stavbu (3,5 km) severozápadní části městského okruhu (v úseku Křimice - Košutka), která byla majetkově a projekčně připravena v letech 2014 - 2018,
 4. rozvíjet dopravní systém bez necitlivých zásahů do zástavby; tj. vést nové silniční trasy v souběhu s železničními tratěmi a průmyslovými areály mimo obytné a rekreační zóny (např. pro snížení intenzity dopravy na Slovanské a Koterovské ulici je nutné v roce 2020 rekonstruovat Lobezskou ulici včetně vybudování parkovišť pro okolní sportoviště (TJ Lokomotiva, SK 1894, SK Petřín),
 5. upravit křižovatku Americká x Sirkova x Mikulášská x Šumavská do podoby, která bude přívětivá nejen pro chodce, dopravu i cyklisty,
 6. rekonstruovat Klatovskou třídu do podoby městské komunikace s doprovodnou zelení včetně rekonstrukce křižovatky Belánka,
 7. znovu projednat v zastupitelstvu zklidnění Americké třídy s cílem uzavřít její střední část pro tranzitní automobilovou dopravu a zvýšit tím kvalitu, rychlost a dodržování jízdního řádu MHD v centru,
 8. rozšířit pěší zóny v centru města o další ulice,
 9. investicemi do parkovacích domů zvýšit parkovací kapacitu v zázemí centra města (PD v Kotkově ulici) a také ve všech velkých sídlištích (PD u Luny na Borech, PD na Skvrňanech, PD na Lochotíně, PD u hlavního nádraží, PD u bazénu na Slovanech, PD v areálu Světovar), budovat nové moderní systémy parkování, šetrné k životnímu prostředí a nenáročné na prostor,
 10. na základě Koncepce dopravy v klidu schválené v roce 2018 rozšířit regulaci parkování z centra do dalších částí, zejména na Slovany – parkování garantovat především rezidentům (bydlícím i podnikajícím),
 11. pokračovat v budování záchytných parkovišť zejména u dálničních přivaděčů (Světovar, Kaplířova, Rokycanská), problém s parkováním vytváří zejména „přespolní“, protože do Plzně jezdí za studiem a prací tisíce lidí z celé aglomerace,
 12. ve spolupráci se SŽDC získat do vlastnictví města „starou trať“ mezi Doubravkou a Chrástem pro vybudování cyklostezky v městských lesích a v rekreační oblasti,
 13. ve spolupráci se SŽDC projekčně připravit odstranění železničních přejezdů v Samaritské ulici v Doudlevcích a v Dobřanské ulici mezi Bory a Valchou,
 14. pokračovat v budování uceleného systému cyklistických stezek a tras, včetně dostatku stojanů pro bezpečné odstavení kol,
 15. v souladu s generelem dopravy v klidu budovat parkovací místa nejen pro auta, ale i pro kola, nadále podporovat projekt „sdílení kol“ i „sdílení aut“,
 16. vybudovat nové lávky pro pěší a cyklisty - přes Radbuzu mezi ŠKODA sport parkem a Doudlevci, přes Rokycanskou třídu – propojit Letnou a Doubravku, přes Karlovarskou „výpadovku“ – propojit městské lesy pod Krkavcem s rekreační oblastí u Malesic a Radčic,
 17. vybudovat bezpečnou cestu pro pěší a cyklisty v souběhu s Dobřanskou ulicí od nového přestupního uzlu Kaplířově ulici až na Valchu,
 18. pokračovat ve zřizování obytných zón (zón zklidněné dopravy - 20 km/h),
 19. budovat bezbariérové trasy nejen v centru, ale na území celého města, podporovat odstraňování bariér, zejména ve veřejných budovách

=PRAVÁ VOLBA – PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

Zvýhodnění městské hromadné dopravy a Integrované dopravy Plzeňska
KDU-ČSL chce:
 1. rozšířit rozsah linek MHD v Plzni a zvyšovat její kvalitu,
 2. při stanovení rozsahu poskytovaných slev koordinovat postup s Plzeňským krajem v rámci Integrované dopravy Plzeňska; poskytnout v MHD slevu studentům SŠ a VŠ ve výši 75 %,
 3. odstranit v MHD rozdílný přístup k seniorům ve věku nad 70 let a pod 70 let a poskytnout všem seniorům dopravu ZDARMA,
 4. pokračovat v obnově vozového parku PMDP a pořídit alespoň 30 nových bezbariérových tramvajových souprav,
 5. do konce roku 2020 dokončit novou tramvajovou trať k areálu ZČU na Zeleném trojúhelníku, včetně přestupního terminálu pro příměstskou autobusovou dopravu a záchytného parkoviště pro auta přijíždějící z obcí v plzeňské aglomeraci,
 6. postupně rekonstruovat stávající tramvajové tratě na Slovanské třídě (2019), Koterovské třídě (2020) a Klatovské třídě (2022),
 7. zahájit rekonstrukci tramvajového depa na Slovanech a rekonstrukci tramvajových obratišť v Předních Skvrňanech a na Košutce,
 8. zlepšit podmínky pro provoz MHD, s důrazem na samostatné koridory pro MHD preferenci MHD na světelně řízených křižovatkách,
 9. ve spolupráci se SŽDC spolupracovat na opravě a modernizaci budovy Hlavního nádraží s cílem dokončit ji do roku 2022, vytvořit podmínky pro dokončení přestavby Železničního uzlu Plzeň včetně seřaďovacího nádraží,
 10. ve spolupráci se SŽDC připravit projekty pro přemístění stávající železniční zastávky Valcha k Černému mostu a stávající železniční zastávku Koterov nahradit novou zastávkou Petřín, vybudovanou v návaznosti na zastávku MHD trolejbusové linky č. 12 v Sušické ulici,
 11. postavit u nového autobusového terminálu Hlavní nádraží skutečnou „Hlavní bránu“ do města s informačním centrem a hlavní prodejnou Plzeňské karty,
 12. podpora rozvoje carsharingu - „sdílení aut“ - umožnit sdíleným autům, které splňují normu EURO 5 parkování zdarma,
 13. postupně rozšiřovat vozový parku vozidel carsharingu až na 50 vozidel,
 14. investiční a developerské projekty (veřejné i privátní) podmiňovat standardním napojením na městskou infrastrukturu včetně veřejné dopravy a dostatečného počtu  parkovacích míst.

=PRAVÁ VOLBA – PRO SOCIÁLNÍ SÍŤ

Šance pro všechny potřebné, ale poctivé občany města
KDU-ČSL chce:
 1. vybudovat Domov pro seniory na Slovanech s počtem přes 80 lůžek,
 2. zapojit město Plzeň prostřednictvím Plzeňské karty do projektů www.rodinnepasy.cz a www.seniorpasy.cz  a zajistit výhody poskytované těmito aplikacemi pro občany města Plzně
 3. výrazně doplnit vozový park PMDP o další vozy Senior taxi pro přepravu seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů,
 4. odstranit bariéry v budově Nového liadla, které brání jeho využívání seniory a handicapovanými občany,
 5. vytvořit podmínky pro to, aby se rozšířila spolupráce s neziskovými organizacemi, které poskytují pomoc při překonávání sociální nouze. Sociální služby pak budou nabízet konkrétní lidé, dobrovolníci, charitativní pracovníci nikoliv neosobní úřady,
 6. zlepšit podmínky (zavést víceleté granty a dlouhodobé smlouvy) pro neziskové organizace v oblasti sociální péče. Cílem je umožnit důstojnější fungování neziskových organizací a rovnost přístupu k veřejným zdrojům,
 7. zavést grantový systém podporující údržbu a rekonstrukci nebytových prostor sloužících poskytování sociálních a zdravotních služeb,
 8. rozvinout preventivní programy pro mládež a snížit sociální rizika v budoucnu – je to rozumnější postup než neefektivní placení následků sociálního selhání,
 9. rozšířit síť denních i týdenních stacionářů pro seniory a zdravotně postižené, odstranit nedostatek klubů pro mezigenerační setkávání - matky s dětmi a senioři - osamělé matky získají pro své děti babičku či dědečka, a osamělí senioři vnoučata,
 10. rozvojem terénních sociálních služeb – pečovatelské služby, osobní asistence, tísňové péče a odlehčovacích služeb ve spolupráci s domácí ošetřovatelskou službou umožnit klientům důstojný život v domácím prostředí,
 11. vybudováním nového zařízení zvýšit kapacitu domovů se zvláštním režimem, především pro lidi s Alzheimerovou nemocí, kterých v Plzni dramaticky přibývá,
 12. zabránit vzniku „ghett“ a jiných problémových lokalit,
 13. dokončit prodej městských bytů nájemníkům do konce roku 2020,
 14. výnos z prodeje městských bytů chceme využít pro budování 192 malometrážních bytů v Zátiší (64 bytů pro starší spoluobčany, 56 startovacích bytů pro mladé a samoživitelky, 32 bytů pro občany žijící v této lokalitě, 21 bytů bezbariérových, 19 bytů zvláštního určení pro handicapované,
 15. po dokončení prodeje bytů schválit strategii pro nakládání s domy a pozemky ve vlastnictví města, s cílem zlepšit jejich správu a využití. Zavést jednoduchý princip: Výnos z bytů i nebytových prostor investovat zpět do údržby městských domů,
 16. podporovat sociální firmy pro zaměstnávání lidí, kteří se nedokáží uplatnit bez pomoci na trhu práce, podpora a poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané.

=PRAVÁ VOLBA – PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Příjemné a zdravé klima pro každého občana města
KDU-ČSL chce:
 1. důsledným uplatňováním pravomocí městské správy vůči znečišťovatelům zlepšit stav životního prostředí,
 2. vybudovat havarijní zdroj pitné vody pro případ ekologické havárie na řece Úhlavě (objekt jímání u řeky Radbuzy v Českém údolí a přívodní potrubí k areálu vodárny o délce 2,25 km),
 3. stanovit, stejně jako u zimní údržby, na úrovni města rozsah údržby veřejných prostranství (zeleně i komunikací) a městských pozemků závazný pro všechny správce majetku i městské obvody,
 4. rozvíjet rekreační zázemí města zejména v oblasti městských lesů, rybníků a v údolích všech čtyř plzeňských řek,
 5. lépe hospodařit s dešťovou vodou na území města, v projektech výstavby a rekonstrukcí ulic, parkovišť a městských budov vždy řešit nakládání s dešťovou vodou s upřednostněním využití (zavlažování, užitková voda) a zasakování v místě, preferovat vždy komplexní řešení zahrnující kromě technické části i vodu a zeleň,
 6. uplatňovat na městských budovách i další prvky zelenomodré infrastruktury, např. zelené střechy a fasády,
 7. zpracovat studii možností posílení přítoků soustavy Boleveckých rybníků, například přivedením dešťové vody ze sídliště,
 8. oživit panelová sídliště z 60. - 80. let masivní výsadbou stromů,
 9. obnovit dosadbou stromů původní aleje v ulicích a sázet nové aleje,
 10. revitalizovat parková náměstí zejména Jiráskovo náměstí na Slovanech,
 11. propojit sídliště Sylván s rekreační oblastí Kyjovský a Radčický les lávkou pro pěší a cyklisty při stavbě západní části městského okruhu,
 12. pokračovat ve výstavbě kanalizačních sběračů a řádném odkanalizování všech domů ve vodárenském ochranném pásmu (zejména v oblasti Radobyčic, Malé Homolky…),
 13. vybudovat kanalizaci a vodovod v místních částech - dříve samostatných obcích jako je Koterov, Malesice, Dolní Vlkýš, Lhota a na Valše,
 14. optimalizovat energetický systém rozšiřováním dodávek tepla z centrálního zdroje s cílem snížit negativní vlivy lokálních kotelen na životní prostředí,
 15. optimalizovat systém separace, recyklace a likvidace komunálního odpadu, vytvořit kapacitní systém likvidace bioodpadu zejména v oblastech rodinných domů

=PRAVÁ VOLBA – PRO BEZPEČNOST

Pravidla platná pro všechny, město bez heren a „proherních“ automatů
KDU-ČSL chce:
 1. prosazovat trvalé snižování počtu heren, „proherních“ automatů a loterijních terminálů,
 2. formou spolupráce Městské policie a Policie ČR realizovat trvale program zaměřený na prevenci a na důslednou ochranu života, zdraví a majetku občanů,
 3. lépe využívat pravomoci městské správy a Městské policie při zajišťování veřejného pořádku a postihu drobné kriminality,
 4. důsledně vymáhat dodržování vyhlášek a zákonů (rušení nočního klidu a podobně) prostřednictvím strážníků Městská policie,
 5. prostřednictvím strážníků Městské policie ve spolupráci s orgány státní správy kontrolovat legální i nelegální ubytovny,
 6. posílit roli občanských a církevních organizací, které se věnují nejen sportovnímu vyžití mládeže, ale také její výchově a formaci, tedy prevenci kriminality (Junák, Sokol,Orel a Salesiánská střediska mládeže, Diecézní centrum mládeže …),
 7. ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem dokončit vybudování funkčního integrovaného záchranného systému včetně rozmístění areálů a zlepšení vybavenosti dobrovolných hasičských sborů,
 8. podporovat provoz krizového systému pomoci lidem, kteří se cítí ohroženi na svých právech a životech, jako účinnou pomoc proti domácímu násilí a násilí na seniorech,
 9. v návaznosti na již vybudovanou protipovodňovou ochranu Roudné připravit výstavbu dalších protipovodňových ochranných systémů.

=PRAVÁ VOLBA – PRO KULTURU

Kultura v Plzni nezávisí jen na titulu Evropské hlavní město kultury
KDU-ČSL chce:
 1. dosáhnou toho, aby kulturní nebyly jen „instituce“, kulturní mohou a mají být také občané, zejména politici,
 2. rozvíjet grantový systém, podporovat dobrovolné kulturní aktivity a spolky, rozvíjet místní kulturu a tradice a chránit kulturní dědictví prostřednictvím grantového systému,
 3. poskytovat prostředky nejen na rekonstrukci a údržbu historického jádra města, ale i na vesnické památkové rezervace na území města,
 4. cílenou podporou rozvíjet veřejné knihovny jako informační centra včetně přístupu k internetu pro všechny občany,
 5. připravit projekt a realizaci výstavby nové budovy pro Knihovnu města Plzně,
 6. rekonstrukcí budov v areálu Světovar vytvořit podmínky pro uložení a prezentaci historicky cenných fondů Archivu města Plzně;
 7. na principu coworkingu vytvořit v areálu Světovar či v areálu DEPO 2015 zkušebny pro začínající kapely a amatérské liadelní spolky,
 8. rekonstruovat objekt Klatovská 19 pro nové Muzeum generála George Pattona,
 9. rekonstruovat KD Peklo a areál DEPO 2015 tak, aby mohly poskytovat zejména kulturní služby na úrovni 21. století,
 10. podporovat tradiční kulturní události - Skupovu Plzeň, filmový festival Finále, Jazz na ulici, festival liadlo ve spolupráci s amatérskými i profesními uměleckými spolky,

=PRAVÁ VOLBA – PRO UNIVERZITNÍ MĚSTO

Se širokým spektrem mateřských, základních a středních škol
KDU-ČSL chce:
 1. podporovat různorodost škol a vytvářet konkurenční prostředí včetně rozšiřování pravomocí ředitelů škol a školských rad za účasti rodičů, a tomu odpovídající odpovědnost rodiny za výchovu dětí,
 2. rozšířit kapacitu stávajících mateřských škol a účelné doplnění jejich sítě v těch částech Plzně, kde se již řadu let rozvíjí nová bytová výstavba (Valcha, Radobyčice),
 3. zvýšit kapacitu základních škol - 7. ZŠ Brněnská (2019), 2. ZŠ Schwarzova (2020), 13. ZŠ Habrmanova (2020) a 20. ZŠ Brojova ulice (2021),
 4. zpřístupnit dětem i občanům městská „školní“ sportoviště v odpoledních hodinách,
 5. spolupráci městské správy s jednotlivými univerzitními fakultami na konkrétních projektech a na získávání prostředků z EU.

=PRAVÁ VOLBA – PRO VOLNÝ ČAS

Podpora sportu a volnočasových aktivit
KDU-ČSL chce:
 1. vybudovat ucelenou síť cyklistických stezek jako systém spojující střed města s obytnými zónami, rekreačním zázemím a okolními obcemi,
 2. změnit okolí plzeňských řek tak, aby se stalo krásnou a přátelskou zelenou oblastí pro trávení volného času,
 3. podporovat projekty „sdílení kol a koloběžek“ včetně rozšíření sítě stojanů pro jejich bezpečné odstavení,
 4. propojit sídliště Košutka, včetně městských lesů pod Krkavcem, lávkou pro pěší a cyklisty přes státní silnici I/20 (Karlovarská - mezi Globusem a Chotíkovem) s rekreační oblastí Kyjovský a Radčický les,
 5. dokončit rekonstrukci bazénu na Slovanech a zahájit rekonstrukci bazénu na Lochotíně, zajistit parkování návštěvníků tak, aby nebylo řešeno na úkor občanů bydlících v jejich okolí,
 6. vytvořit podmínky pro realizaci slalomové dráhy s liokou vodou pro vodní sporty,
 7. sportující mládež i rekreační tělovýchovu podporovat především nepřímo - racionální správou městských sportovních zařízení (kopaná, hokej, atletika, plavání) a prostřednictvím podpory sportovních akademií,
 8. vybudovat dostatečné zázemí pro využití všech rekreačních oblastí města občany (lavičky, altány, vyhlídky, cvičební prvky, ohniště, přírodní dětská hřiště),
 9. podporovat financování aktivit dětí, mládeže a sportu grantovým systémem prostřednictvím městské Nadace sportující mládeže,
 10. podporovat budování otevřených sportovních areálů v rekreačních oblastech a lesoparcích a sportovišť ve vhodných vnitroblocích sídlišť,
 11. rozvíjet grantový systém podporující údržbu a rekonstrukci kluboven a sportovišť sloužících dětem, mládeži a sportovcům,
 12. vybudovat další veřejně přístupná sportoviště pro skateboard, cyklotrial, streetball a beachvolleyball, vybudovat další in-line dráhy a okruhy.